Дуг обвезника повећан за 45 милиона

6a41e9f62e4bd1ae31c46ef8cee9215e

БАЊАЛУКА │ Дуг пореских обвезника према Пореској управи Републике Српске за годину дана повећан је за 45 милиона марака и на крају 2015. је износио 1,48 милијарди КМ.

У 2014. години укупан дуг пореских обвезника износио је 1,43 милијарде КМ.

У извјештају о раду ПУРС у прошлој години наведено је да је раст дуга највећим дијелом посљедица раста износа репрограмираних обавеза и у вези с тим обрачунатих и задужених камата по основу рјешења о одгађању плаћања пореских обавеза.

Министарство финансија Републике Српске је лани донијело 197 рјешења о одгоди плаћања пореских обавеза тешких 253,92 милиона КМ.

„По основу ових рјешења наплаћено је 15,62 милиона КМ обавеза, док доспјеле, а неплаћене обавезе износе 11,56 милиона КМ“, наведено је у извјештају.

Министарство финансија Републике Српске је донијело и 63 рјешења којима се укида рјешење о одгоди плаћања дуга од 28,5 милиона КМ, јер се обвезници нису придржавали услова и рокова истих или је обвезник сам поднио захтјев за укидање рјешења, како би добио ново рјешење јер је претрпио штету изазвану поплавама у мају 2014. године.

Отпис потраживања по основу стечаја, камате и застаре

Пореска управа лани је отписала око 73,6 милиона КМ потраживања од предузећа, по основу камата и по основу застаре потраживања.

ПУРС је донијела 100 рјешења о ненаплативости пореских дуговања тешких 68,61 милион КМ од предузећа у којима је окончан стечајни поступак.

Рјешења о ненаплативости преосталих пореских обавеза стечајног дужника ПУРС доноси након што судија донесе рјешење о закључењу стечајног поступка и оно постане правоснажно.

По основу застаре потраживања отписано је 3,22 милиона КМ, а по основу камата 1,8 милиона КМ.

За 13 година у стечај отишло 1.409 фирми

У извјештају ПУРС наводи се је лани код 118 пореских обвезника покренут стечајни поступак, код којих је ПУРС пријавила 13,18 милиона КМ потраживања, од чега им је признато 6,94 милиона КМ. У прошлој години ПУРС је по свим започетим стечајним поступцима наплатила 2,4 милиона КМ.

„Од 1.409 покренутих стечајних поступака од 2002. до краја 2015. године, окончана су 1.143 поступка, а 28 је обустављено. Од свих покренутих стечајних поступака у којима се ПУРС појављује као повјерилац још увијек је у току 238 поступака“, истиче се у извјештају.

У прошлој години је код 284 пореска обвезника започет поступак ликвидације. Код тих предузећа ПУРС је пријавила 10,19 милиона КМ потраживања, али им је признато само нешто више од пола милиона.

Теренске и канцеларијске контроле

Пореска управа је у прошлој години обавила и 3.883 контрола, од чега је 197 контрола извршено код великих пореских обвезника.

Инспектори ПУРС су у извршеним контролама, поред пријављених, а неплаћених обавеза, додатно утврдили око 69,7 милиона КМ непријављених обавеза.

„За обавезе које нису плаћене инспектори су, након извршених контрола, донијели рјешења за плаћање укупно 94,05 милиона КМ (основни дуг и камата), док је на наведена рјешења уложено 130 жалби, укључујући и жалбе на рјешења инспектора донесена у претхдном периоду“, наведено је у извјештају.

Принудна наплата

ПУРС је у прошлој години покренула 54.818 поступака принудне наплате због дуга од 127,1 милиона КМ од чега је наплаћено 36,45 милиона КМ.

ПУРС је лани поднијела и 451 приједлог суду односно Републичкој управи за геодетске и имовинско‐правне односе за укњижбу хипотеке на непокретној имовини пореских дужника због дуга од 37,55 милиона КМ и 108 захтјева за брисање хипотеке на износ обавезе од 3,98 милиона КМ.

Капитал