Dug obveznika povećan za 45 miliona

6a41e9f62e4bd1ae31c46ef8cee9215e

BANJALUKA │ Dug poreskih obveznika prema Poreskoj upravi Republike Srpske za godinu dana povećan je za 45 miliona maraka i na kraju 2015. je iznosio 1,48 milijardi KM.

U 2014. godini ukupan dug poreskih obveznika iznosio je 1,43 milijarde KM.

U izvještaju o radu PURS u prošloj godini navedeno je da je rast duga najvećim dijelom posljedica rasta iznosa reprogramiranih obaveza i u vezi s tim obračunatih i zaduženih kamata po osnovu rješenja o odgađanju plaćanja poreskih obaveza.

Ministarstvo finansija Republike Srpske je lani donijelo 197 rješenja o odgodi plaćanja poreskih obaveza teških 253,92 miliona KM.

„Po osnovu ovih rješenja naplaćeno je 15,62 miliona KM obaveza, dok dospjele, a neplaćene obaveze iznose 11,56 miliona KM“, navedeno je u izvještaju.

Ministarstvo finansija Republike Srpske je donijelo i 63 rješenja kojima se ukida rješenje o odgodi plaćanja duga od 28,5 miliona KM, jer se obveznici nisu pridržavali uslova i rokova istih ili je obveznik sam podnio zahtjev za ukidanje rješenja, kako bi dobio novo rješenje jer je pretrpio štetu izazvanu poplavama u maju 2014. godine.

Otpis potraživanja po osnovu stečaja, kamate i zastare

Poreska uprava lani je otpisala oko 73,6 miliona KM potraživanja od preduzeća, po osnovu kamata i po osnovu zastare potraživanja.

PURS je donijela 100 rješenja o nenaplativosti poreskih dugovanja teških 68,61 milion KM od preduzeća u kojima je okončan stečajni postupak.

Rješenja o nenaplativosti preostalih poreskih obaveza stečajnog dužnika PURS donosi nakon što sudija donese rješenje o zaključenju stečajnog postupka i ono postane pravosnažno.

Po osnovu zastare potraživanja otpisano je 3,22 miliona KM, a po osnovu kamata 1,8 miliona KM.

Za 13 godina u stečaj otišlo 1.409 firmi

U izvještaju PURS navodi se je lani kod 118 poreskih obveznika pokrenut stečajni postupak, kod kojih je PURS prijavila 13,18 miliona KM potraživanja, od čega im je priznato 6,94 miliona KM. U prošloj godini PURS je po svim započetim stečajnim postupcima naplatila 2,4 miliona KM.

„Od 1.409 pokrenutih stečajnih postupaka od 2002. do kraja 2015. godine, okončana su 1.143 postupka, a 28 je obustavljeno. Od svih pokrenutih stečajnih postupaka u kojima se PURS pojavljuje kao povjerilac još uvijek je u toku 238 postupaka“, ističe se u izvještaju.

U prošloj godini je kod 284 poreska obveznika započet postupak likvidacije. Kod tih preduzeća PURS je prijavila 10,19 miliona KM potraživanja, ali im je priznato samo nešto više od pola miliona.

Terenske i kancelarijske kontrole

Poreska uprava je u prošloj godini obavila i 3.883 kontrola, od čega je 197 kontrola izvršeno kod velikih poreskih obveznika.

Inspektori PURS su u izvršenim kontrolama, pored prijavljenih, a neplaćenih obaveza, dodatno utvrdili oko 69,7 miliona KM neprijavljenih obaveza.

„Za obaveze koje nisu plaćene inspektori su, nakon izvršenih kontrola, donijeli rješenja za plaćanje ukupno 94,05 miliona KM (osnovni dug i kamata), dok je na navedena rješenja uloženo 130 žalbi, uključujući i žalbe na rješenja inspektora donesena u prethdnom periodu“, navedeno je u izvještaju.

Prinudna naplata

PURS je u prošloj godini pokrenula 54.818 postupaka prinudne naplate zbog duga od 127,1 miliona KM od čega je naplaćeno 36,45 miliona KM.

PURS je lani podnijela i 451 prijedlog sudu odnosno Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko‐pravne odnose za uknjižbu hipoteke na nepokretnoj imovini poreskih dužnika zbog duga od 37,55 miliona KM i 108 zahtjeva za brisanje hipoteke na iznos obaveze od 3,98 miliona KM.

Kapital