Kome BiH duguje osam milijardi maraka

340386_1
SARAJEVO | Prema najnovijim podacima koje je prikupio portal Faktor.ba, vanjski javni dug Bosne i Hercegovine trenutno iznosi 8,05 milijardi KM i od države ovaj iznos potražuje preko 20 međunarodnih kreditora.

Javni ili državni dug jedne zemlje čine iznosi koje je država pozajmljivala kako bi finansirala budžetske deficite. Do budžetskog deficita dolazi kada su državni rashodi veći od državnih prihoda što se finansira pozajmljivanjima ili ostvarenim suficitom. U slučaju BiH, budžetski suficit skoro da je nepoznanica i skoro svi nivoi vlasti u svojim budžetima imaju već ukalkulisane stavke za novac koji bi trebao stići od međunarodnih kreditora.

Javnost u BiH je često zbunjena i informacijama o javnom dugu države. Na jednoj strani se nalaze kreditori kao što su MMF i ostale međunarodne finansijske institucije, a na drugoj strani država prodaje vrijednosne papire. Ovdje se ustvari radi o podjeli javnog duga na vanjski dug koji je nastao pozajmljivanjem od MMF-a, Svjetske banke, Evropske investicione banke, stranih država i niza drugih stranih kreditora. Istovremeno, unutrašnji javni dug se najčešće odnosi na prodaju vrijednosnih papira uz obavezu otplaćivanja kamata kroz određenih broj godina, a na kraju obično i otplatu glavnice.

Dodatna složenost stanja javnog duga BiH se odnosi i na podjelu na tzv. “stari dug” i na “novi dug”. Stari dug se odnosi na ukupan vanjski dug vlade BiH nastao prije 2.4.1992. godine i koji je BiH preuzela kao naslijeđene međunarodne obaveze koje su reprogramirane u pregovorima sa stranim povjeriocima. Dug nastao poslije 14.12.1995. godine se odnosi na kredite koji su ugovoreni i povučeni od BiH kao suverenog zajmoprimca što uključuje i kredite izravno ugovorene od strane entiteta.

Trenutno je vanjski javni dug BiH dosegao iznos od 8,05 milijardi KM od čega se 1,61 milijarda KM odnosi na stari dug a 6,44 milijarde KM su novi dug. U nastavku pogledajte tabelu koju je portal Faktor pripremio na osnovu podataka dobijenih od Ministarstva finansija i trezora BiH a u kojoj su predstavljeni iznosi trenutnog stanja javnog vanjskog duga po svim međunarodnim kreditorima.

Istinito