Uskoro kazna doživotnog zatvora i u Srbiji

zatvor2
BEOGRAD | Počinioci najtežih krivičnih djela u Srbiji uskoro bi mogli da budu osuđeni na kaznu doživotnog zatvora, koji bi nakon 25 godina pod određenim uslovima mogao da se transformiše u vremensku kaznu, odnosno da se na osuđenog primjeni amnestija, uslovni otpust ili pomilovanje.
Ovo rješenje, kao i druge novine, predviđeno je Nacrtom o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je u potpunosti objaljen na sajtu Ministarstva pravde radi javne rasprave.
Kaznom doživotnog zatvora, koji se ne propisuje i ne izriče u određenom vremenskom trajanju, zamijenila bi se postojeća kazna za najteža krikvična djela od 30 do 40 godina zatvora.
U obrazloženju Nacrta zakona, napominje se da je kriminalno-političko opravdanje kazne doživotnog zatvora to što on predstavlja izuzetnu kaznu koja zamenjuje smrtnu kaznu, s obzirom da se vremenska kazna zatvora ne pokazuje kao adekvatna u odnosu na neka najteža krivična djela i određene počinioce.
Pisci Nacrta podsjećaju na stav Evropskog suda za ljudska prava iz 2013. godine, a to je da se „ova kazna ne može propisati i izreći bez prava osuđenog da po određenom osnovu kraće traje, odnosno da se transformiše u vremensku kaznu (uslovni otpust, pomilovanje, amnestija), kao i da vrijeme poslije kojeg osuđeni stiče to pravo ne može biti duže od 25 godina“.
Sa izuzetkom država nastalih na teritoriji bivše Jugoslavije (osim Slovenije), kao i Španije, Portugalije i Norveške, sve ostale evropske države poznaju kaznu doživotnog zatvora, kao na primer Austrija, Finska, Francuska, Njemačka, Italija, Makedonija, Slovenija, Švajcarska i druge.
Ukoliko bi se u javnosti čuo prigovor da je doživotni zatvor nehuman, predlagači ovog rješenja smatraju da se ni postojeća kazna od 30 do 40 godina zatvora u tom pogledu mnogo ne razlikuje, te da bi takođe mogla pod određenim uslovima da bude i nehumanija od kazne doživotnog zatvora.
Imajući u vidu težinu kazne i njen izuzetan karakter predviđena su ograničenja za njeno propisivanje.
Predviđena je i zabrana njegovog izricanja licima koja u vrijeme izvršenja krivičnog djela nisu navršila 21 godinu života.
Agencije