Srbija dobila set bankarskih zakona

20150203151257_286980BEOGRAD l Skupština Srbije usvojila je set zakona, kojima se pojačava kontrola banaka i uvode mehanizmi intervencije Narodne banke Srbije /NBS/ u slučaju da neka od njih ima problem u poslovanju, kao i izmjene Zakona o javnim nabavkama.
Usvojeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama, Zakon o Agenciji za osiguranje depozita i Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje.
Prihvaćen je i Zakon o dopuni Zakona o ministarstvima, Zakon o osiguranju depozita, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o NBS, prenijeli su beogradski mediji.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama daje NBS-u na raspolaganje širi spektar mjera koji će joj omogućiti efikansiju intervenciju nad problematičnom bankom, pri čemu ove instrumente NBS može primijeniti prije i nakon oduzimanja dozvole za rad banci.
Narodna banka Srbije preuzima ulogu tijela koje će sada voditi restrukturisanje banaka, pri čemu će ovaj postupak biti odvojen od supervizije. Ovaj zakon predviđa i osnivanje banke za posebne namjene, a dozvolu za njen rad daje NBS, na osnovu zahtjeva Srbije.
Cilj ovih mjera je održati finansijsku stabilnost, kao i da upotrebu budžetskih javnih sredstava svede na najmanju moguću mjeru, tako što će gubitke propasti banke snositi najprije akcionari i povjerioci banke uz ograničenje da ne mogu da pretrpe veće gubitke od onih koje bi pretrpili u slučaju provođenja stečajnog postupka nad bankom.
Zakon o Agenciji za osiguranje depozita predviđa ukidanje nadležnost Agencije za restrukturisanje banaka, kao i za provođenje testa najmanjih troškova.
Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje uvodi mehanizam koji bi trebalo da ubrza postupak okončavanja stečaja i likvidacije banaka i društava za osiguranje.
U skladu sa direktivama EU, prilikom isplate iz stečajne mase, prioritet se daje osiguranicima-povjeriocima čiji su depoziti osigurani u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.
Zakon o dopuni Zakona o ministarstvima podrazumijeva da se upravljanje banakama čiji je akcionar Republika, uključujući i osnivanje banke za posebne namjene, prodaja akcija banaka u vlasništvu Republike, kao i prodaja društvenog i državnog kapitala u društvima za osiguranje prenesu i u djelokrug nadležnosti ministarstva za poslove finansija.
Zakonom o osiguranju depozita povećana je premija osiguranja u skladu sa rizikom koji je potrebno da se pokrije.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o NBS donosi se radi usklađivanja sa Zakonom o platnim uslugama i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bankama.
Izmjene Zakona o javnim nabavkama predviđaju da će, u slučaju kada je javnom nabavkom propisan kriterijum najniže cene, naručioci roba i usluga i dalje morati da izaberu domaće ponuđače i da kupuju robu proizvedenu u Srbiji ako su ponuđene cijene do pet odsto više od onih koje su ponudili ponuđači iz inostranstva.
Do sada je ta prednost za domaće prozivođače i robu domaćeg porijekla bila 15, odnosno 20 odsto.
Srna