screen-10.31.04[29.12.2021].jpeg (57 KB)

Preduzeće "Hidroelektrane na Trebišnjici" posljednjih nekoliko godina je realizovalo kapitalne projekte od velikog značaja za Hercegovinu.

O ovoj temi sa Ilijom Tamindžijom, izvršnom direktorom HET-a za proizvodnju i tehničke poslove razgovarao je kolega Ratomir Mijanović.