БАЊА ЛУКА l Усвајањем сета закона који ће омогућити повећање плата радника у реалном и јавном сектору, Народна скупштина Републике Српске окончала је 28. посебну сједницу.

Ове мјере Владе, добиле су подршку свих народних посланика, који су присуствовали гласању.

Изостали су гласови опозиционих посланика, јер нису учествовали у раду посебне сједнице.

Предсједница Владе Жељка Цвијановић изразила је задовољство што Влада има могућност да предложи овакве законе и што може да их спроведе, јер је Српска ликвидна и финансијски стабилна.

Усвојени су и закони о измјенама и допунама закона о раду и о порезу на доходак, закони о платама запослених у органима управе Републике Српске, у Министарству унутрашњих послова Српске, у области просвјете и културе, у јавним службама Српске, у институцијама правосуђа, у јавним установама у области здравства Српске, те Закон о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Српској.

Народна скупштина је, по хитном поступку, усвојила и Закон о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске, којим се прописује да се посебне истражне радње могу одредити за кривична дјела против Српске, против човјечности и међународног права, тероризма, као и за кривична дјела за која се према Кривичном закону може изрећи казна затвора од три године или тежа казна.

Посланици су усвојили Закон о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку, којим ће се побољшати приступ и успостављање добре управе као најважнијег грађанског права, у смислу да се овим процесно-правним уређивањем омогући потпуније остваривање права грађана.

Усвојен је и Закон о измјенама и допунама Закона о матичним књигама, чиме се настављају реформе у области матичних књига, које ће након спровођења допринијети даљем унапређењу електронске базе матичних књига и побољшању међусобне размјене података у матичним службама.

НСРС је усвојила и Закон о култури, којим се системски уређују општи интерес и начела у култури, обављање културних дјелатности, права, обавезе и одговорности свих субјеката, услови за обављање дјелатности и поступак за суфинансирање и финансирање дјелатности у култури, културна политика и друга питања од значаја за ову област.

Усвојени су и Закон о измјенама и допунама Закона о извршном поступку, којим се извршавају одлуке Уставног суда Српске и Уставног суда БиХ, као и Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама, којим би рокови застарјелости требало да буду изједначени са роковима застаријевања осталих јавних прихода.

Народна скупштина усвојила је Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју којим се стварају претпоставке и услови за достизање стратешких циљева у области науке и технологије.

Посланици су, по хитном поступку, усвојили Закон о измјенама Закона о порезима на држање, употребу и ношење добара, којим се ослобађа од опорезивања посједовање регистрованог оружја-ловачког карабина, као и комбинованог ловачког оружја и ловачке пушке.

Усвојена је и Стратегија борбе против корупције у Републици Српској од 2018. до 2022. године.

Предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић закључио је посебну сједницу, након што су апсолвиране све тачке дневног реда.

Срна