skupstina grada maj naslovna TREBINJE l Skupština Grada Trebinja na današnjem zasjedanju usvojila je izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave u 2014. godini, sa izvještajem o poslovanju privrednih društava koja obavljaju komunalnu djelatnost.

Prezentujući rad Gradske uprave u protekloj godini, gradonačelnik Slavko Vučurević rekao je da su prioriteti gradske administracije u 2014. bili „izvršenje planiranog budžeta, uz racionalno i namjensko trošenje budžetskih sredstava, realizacija kapitalnih investicija, unapređenja organizacije rada službe, te stvaranje pretpostavki za realizaciju razvojnih programa“. vucurevic skupstina

Vučurević je dodao da je u 2014. godinu na planu kapitalnih ulaganja utrošeno 2.794.000 KM, od čega 320.000 u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih pitanja za buduću planiranu infrastrukturnu izgradnju, a 811.000 KM za završetak autobuske stanice , čime je „uspješno riješen jedan od najveći infrastrukturnih problema u gradu“.

Vučurević je podsjetio da su u toku prošle i ove godine kraju privedeni i radovi na izgradnji dodatnog rezervoara i transportnih cjevovoda, vrijedni 2.057.000 KM, u okviru projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, da se tehnički prijem ovih radova očekuje – tokom juna ove godine, nakon čega će uslijediti naredna faza izgradnje vodovodne infrastrukture, kao i rekonstrukcija postojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Vučurević je istakao da je složena socijalna situacija iziskivala da i tokom 2014. godine „aktivnosti i sredstva budžeta budu usmjerena ka rješavanju brojnih pojedinačnih socijalnih problema građana, kao što su nezaposlenost, nemogućnost plaćanja troškova života i liječenja ili stambena pitanja“.

Prethodno je skupština usvojila izvještaj o izvršenju budžeta Grada za 2014. godinu, prema kojem su ukupna sredstva iznosila 23.694.000 KM, rashodi 24.193.000 KM, a budžetska godina završena sa deficitom od 498.600 KM.

Na diskusijii po ove dvije tačke dnevnog reda iz opozicionih kluba ocijenjeno je da je deficit od skoro pola miliona KM posljedica neracionalne tekuće potrošnje, čiji je rast smanjio izdavanja za kapitalne projekte, ali i uslovio nenamjensko trošenje budžetskih sredstava, te napomenuto da su najveći infrastrukturni projekti, navedeni u izvještaju – rekostrukcija vodovoda i kanalizacije, te izgradnja autobuske stanice – započeti još u mandatu prethodne gradske administracije. skupstina grada maj2

Odbornici su usvojili i pojedinačke izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova čiji je Grad osnivač za 2014. godinu – kao i programe rada ovih ustanova za tekuću godinu.

Najviše se raspravljalo o finansijskim problemima Doma zdravlja, u vezi sa kojim su se iz opozicionih klupa čule optužbe - da je umjesto sanacije dugovanja u ovoj ustanovi nastavljen trend rasta obaveza, a zbog viška zaposlenih, posebno nemedicinskog kadra.

Direktor ove ustanove Ljiljana Radojčić rekla da je su dugovanja problem cijelog zdravstvenog sistema i posljedica nepovoljnih uslova rada i finansiranja koji postavlja Fond zdravstvene zaštite, da je naslijedila oko 4 i po miliona KM zaostalih obaveza, te da u njenom mandatu „nije bilo zapošljavanja nemedinickog kadra, već samo zamjena za ljekarski kadar koji je odlazio na specijalizacije ili bolovanja“.

Kao primjeri dobre prakse u poslovanju, na čije izvještaje ni opozicija nije imala zamjerke, navedene su javne ustanove Centar za informisanje i obrazovanje i Dom mladih. skupstina grada maj

Skupština je, nakon provedene konkursne procedure, donijela odluke i o imenovanju direktora javnih ustanova - Centar za informisanje i obrazovanje, Centar za socijalni rad, Dom mladih i JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Naša radost“, za koje su izabrani dosadašnji direktori ovih ustanova – Milan Grubač, Mila Marić, Dušan Kovač i Mirjana Vujović.
Za predsjednika Gradske izborne komisije Skupština je imenovala Željku Ružić.

Na današnjem zasjedanju prihvaćeni su i izvještaji o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknada za potopljeno zemljište u svrhu proizvodnje električne energije, ovim sredstvima na NLB i „Bobar banci“ i novcu za protivpožarnu zaštitu.

Prema informaciji Komisije za budžet i finansije, Skupštine grada Trebinja novac za protivpožarnu zaštitu ostao je u cjelosti blokiran na „Bobar“ banci, na šta je opozicija imala primjedbe.

Odbornici opozicije smatraju da sredstva od naknada za potopljeno zemljište u svrhu proizvodnje električne enegrije nisu trošena prema skupštinskim odlukama, a na pitanje zašto nije lani potrošen novac za protivpožarnu zaštitu, iz Gradske uprave stigao je odgovor da je taj novac bio namijenjen za kupovinu vatrogasnog vozila. skupstina grada maj4

Prihvaćena je i odluka o izradi elaborata o utvrđivanju stanja, sanaciji i njezi 16 stabala platana, prema kome, kako je navedeno, za sanaciju stanja platana u centru grada bi trebalo da budu angažovani svjetski poznati sturčnjaci iz Njemačke, koji ove poslove obavljaju i u zemljama okruženja.

Kao nekompletnu i nedovoljno obrazloženu, odbornička većina nije prihvatila informaciju o izgradnji HE „Dabar“, ali jeste zaključak koji je predložio odbornik NDP-a Slobodan Šaraba – kojim se od Elektroprivrede i HET-a traži da promijene organizacioni oblik HE 'Dabar' – iz društva sa ograničenom odgovornošću u proizvodni pogon HET-a“, jer će to, kako je pojašnjeno, smanjiti troškove poslovanja ovog preduzeća.

Odbornička pitanja su se uglavnom odnosila na predizborna zapošljavanja i zapošljavanja članova porodica poginulih i boraca VRS u javnim ustanovama i preduzećima.
R.S./D.Č.