Подручје Орјена и Бијеле горе на територији града Требиња ускоро ће добити статус заштићеног подручја – парк природе.

orjen.jpg (442 KB)

Уз утврђене мјере заштите које подразумијева овај статус - бисер природе надомак Требиња овим ће бити и формално признат и препознат као вриједност и насљеђе од републичког значаја, што ће и овдашњим развојним перпсективама бити замајац више - у области еколошког, сеоског, здравственог и спортско-рекреативног туризма.

Све процедуре требало би да буду завршене до краја ове године. Требињски заљубљеници у природу већ дуже времена гласно заговарају ову идеју, иницијативу је званично покренуо Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, стручњаци завода израдили су и обимну студију заштите подручја, да би недавно Влада Републике Српске утврдила и приједлог одлуке о проглашењу Парка природе „Орјен“.

Оба документа су у поступку јавног увида, а заинтересованим су доступни на службеним веб страницама Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске и Града Требиња.

Будући парк природе простираће се на површини од 16.716 ha - од границе са Црном Гором до долине Требишњице, дијела тока између Билећког језера и насеља Арсланагића Мост.

Парком природе „Орјен“ управљаће Центар за газдовање кршом Требиње – подручна јединица ЈП „Шуме Републике Српске“, а средства за заштиту и развој парка биће обезбијеђена из буџета Републике Српске, јединица локалне самоуправе и других извора финансирања.

Шта је парк природе?

Простор орјенског масива на територији Требиња према предложеној одлуци и актуелној легислативи дефинисан је као заштићено подручје у категорији V: Заштићени пејзажи – Парк природе.

Парк природе је „подручје добро очуваних природних вриједности са претежно очуваним природним екосистемима и живописним пејзажима“, а сврха утврђивања и заштите ових подручја је у „очувању укупне геолошке, биолошке и пејзажне разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба“.

„Разлози за доношење ове одлуке имају за циљ очување природе, као и тежњу да се управљање заштићеним подручјем базира на успостављању складних односа између потреба заштите природе и активности људи“, наведено је у образложењу одлуке.

Зашто Орјен?

Мјесто међу заштићеним подручјима Републике Српске простор Орјена обезбиједио је у првом реду због геоморфолошких особености, богатства и разноликости флоре и фауне, бројних ријетких и угрожених врста биљног и животињског свијета.

Како је наведено у приједлогу одлуке, основна геолошка и геоморфолошка вриједност подручја је карстни рељеф, посебно онај подземни, највећим дијелом представљен објектима јамског и понорског типа.

„Изузетна миколошка, флористичка и вегетацијска разноврсност се огледа у присуству бројних ендемичних, реликтних, ријетких и угрожених врста. Посебну вриједност чине ендемо -реликтне шуме мунике, врсте која представља субендем јужних Апенина и југоисточних Динарида, као и илирске букове шуме. Регистровано је присуство бројних врста птица, аутохтоних и алохтоних врста ихтиофауне, водоземаца, гмизаваца и сисара“, наведено је у одлуци.

Које су мјере заштите?

Цјелокупоно подручје Парка природе „Орјен“, како је предложено одлуком, биће подијељено на зоне са три различита режима заштите.

orjen-2.jpg (312 KB)

Најригорознији, режим заштите I степена обухватаће и најмању површину, 255 hа парка природе, али на овом подручју биће забрањено скоро све – од неконтролисаног уласка, преко сјече вегетације, сакупљања биља, лова свих врста дивљих животиња, испаше стоке, експлоатације земље и минералних сировина, до градње објеката и инфраструктуре.

Дозвољене активности у овој зони углавном се своде на контролу и евидентирање биљних и животињских врста, презентацију и популаризацију природних вриједности, те научна истраживања, и то уз претходно прибављене сагласности.

Већ режим заштите II степена, на површини од 7.369 hа, дозвољава организовано и индивидуално посјећивање, испашу и кошење, контролисано сакупљање одређених врста биљака и планско коришћење шума, лов дивљачи изузев врста које су издвојене као природне вриједности, изградњу хранилишта, појилишта, осматрачница, као и путева и инфраструктуре уз претходно прибљављено мишљење Завода, минимално уређење и инфраструктурно опремање простора за потребе туризма и рекреације.

У зони режима заштите III степена, на простору површине од 9.090,45 hа, биће могуће у озбиљнијем замаху развијати инфраструктуру намијењену еколошком, руралном, здравственом, спортско-рекреативном туризму, уређивати и опремати просторе за потребе туризма и рекреације, организовати васпитно-образовне и рекреативне активности, градити стамбене и помоћне објекте у оквиру домаћинстава...