“Комунално“ а.д. Требиње расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено вријеме (три мјесеца), на радно мјесто помоћни радник - три извршиоца, степен стручне спреме НК/ПК.

komnalno trebinje.jpg (170 KB)

Услови рада: рад на терену

Опис послова: обавља све услужне физичке послове прикупљања, утовара и одвоза комуналног отпада.

Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању тражених услова, са адресом пребивалишта и телефонским бројем, и то:

  1. да су држављани Босне и Херцеговине и Републике Српске, доказ увјерење о држављанству,
  2. да имају више од 18 година, доказ извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,
  3. да су радно способни, доказ љекарско увјерење које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора на конкурсу, а прије заснивања радног односа,
  4. да нису осуђивани за кривична дјела, као доказ кандидат треба да достави писану изјаву да није осуђиван за кривично дјело овјерену од надлежног органа управе,
  5. да се против њега не води кривични поступак и
  6. овјерену копију Свједочанства о траженом степену стручне спреме из Конкурса.

Конкурс ће се објавити на огласној табли и веб страници ЈУ Завода за запошљавње Републике Српске Пале, Филијала Требиње, Биро Требиње и на Радио Требињу.

Рок за подношење пријава је до 7. фебруара 2020. године до 14 часова.

Са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса, Управа Друштва обавиће разговор 14. фебруара 2020. у 8 часова.

Сматраће се да су благовремене оне пријаве које буду запримљене у Друштву прије истека наведеног конкурсног рока, независно од начина слања, односно достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично на протокол Друштва или путем поште,на адресу „Комунално“ а.д. Требиње, улица Луке Ћеловића број 2, 89101 Требиње, са назнаком „за пријем у радни однос на радно мјесто помоћни радник“.