Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас по хитном поступку Закон о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу, чиме се ствара правни оквир за несметану реализацију овог пројекта од општег интереса за Српску.

skupstina rs.jpg (133 KB)

Усвајањем овог акта лакше ће бити рјешавани имовинско-правни односи, јер је за изградњу аеродрома неопходно обезбиједити одговарајуће право на земљишту за аеродром, те одређене пратеће објекте и привремено заузимање земљишта које ће бити кориштено током изградње аеродрома.

Од укупно 61 присутних посланика, за усвајање овог закона гласало је њих 58, а против и суздржаних није било.

Скупштина је по хитном поступку усвојила и одлуку о изради Зонинг плана подручја посебне намјене "Аеродром Требиње" да би на вријеме били створени предуслови за реализацију сложеног пројекта изградње аеродрома, односно да би се што прије израдио и усвојио плански документ и спријечила помјерања постављених рокова.

Посланици су по хитном поступку усвојили Закон о допунама Закона о заштити становништва од заразних болести, којим се, између осталог, даје овлаштење надлежном инспектору да правним лицима и предузетницима у области трговине, угоститељства и пружања других услуга забрани рад уколико утврди да се у објекту у којем обављају дјелатност не спроводе заштитне мјере заштите прописане актима надлежних органа у складу са законом.

Мјере се односе на дистанцу, окупљање у групама већим од прописаних и ограничено радно вријеме, а циљ је спречавање или сузбијање заразних болести.

По хитном поступку усвојена је одлука о усвајању дијела Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље–Брчко и Брчко–Рача по скраћеном поступку за дионицу Вукосавље–Брчко којом ће бити створени предуслови за успјешно рјешавање имовинско-правних односа за изградњу ауто-пута који ће повезати Бањалуку и Београд.

Скупштина је у дану за гласање усвојила Закон о заштити права на суђење у разумном року, којим се уређује заштита овог права, као и право на правично задовољење због његове повреде које се остварује у судском поступку.

Усвајањем поменутог акта, ова област се први пут у Српској и БиХ законски уређује.

Посланици су усвојили и Закон о посредовању у промету непокретности којим је дефинисано да за сваки посао у овој области мора бити закључен уговор у писаној форми, а уводи се и обавезно осигурање од одговорности за штету коју је посредник у обављању посредовања могао да проузрокује налогодавцу.

Скупштина је усвојила Закон о управној инспекцији који предвиђа казне од 2.000 КМ до 10.000 КМ за онемогућавање управног инспектора при вршењу инспекцијског надзора.

Усвојен је и Закон о споразумном вансудском финансијском реструктурирању ради увођења вансудских мјера које се могу спровести према привредном друштву, односно предузетнику који има финансијске тешкоће ради његовог одрживог наставка пословања.

Усвојени су и нацрти закона - о противградној заштити, о слободним зонама Републике Српске - о граду Дервента и о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске.

Усвојен је Извјештај Министарства унутрашњих послова Републике Српске о раду за 2019. годину у коме се наводи да је МУП успјешно реализовао послове и задатке из своје надлежности у прошлој години, што се огледа у повољном стању безбједности у области криминалитета и безбједности у саобраћају, те очувању стабилног реда и мира.

Скупштина је усвојила и извјештаје Агенције за осигурање Републике Српске за 2019. годину о стању сектора осигурања у Републици Српској, те о раду и о финансијском пословању, као и извјештаје Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за прошлу годину о стању на тржишту хартија од вриједности у Републици Српској, о раду и о финансијском пословању.

Посланици су усвојили Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2019. годину.

Након гласања о апсолвираним тачкама дневног реда, предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић закључио је рад 12. редовне сједнице парламента и наставак заказао за уторак, 6. октобра у 10.00 часова.